Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 345/22

Umowa pożyczki hipotecznej Dominet Banku nieważna

Wyrokiem z 22.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa pożyczki hipotecznej zawarta z Dominet Bankiem S.A. w 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (następcy prawnemu Dominet Banku S.A.) wyrokiem z dnia dnia 22.11.2022 r.:

  1. ustalił, że umowa pożyczki hipotecznej zawarta przez powodów z Dominet Bankiem S.A. w dniu 29 kwietnia 2008r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej, BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 29 118,88 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy) oraz kwotę 20 602,01 CHF (dwadzieścia tysięcy sześćset dwa 1/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 maja 2022r. do dnia zapłaty;
  3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów udziału w sprawie pełnomocnika.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, iż podziela argumentację przytoczoną w pozwie. W ocenie Sądu umowa zawiera postanowienia niedozwolone, a po wyeliminowaniu z umowy tych postanowień umowy nie da się wykonać, co uzasadnia ustalenie, że umowa jest nieważna.

Sąd oddalił częściowo powództwo w zakresie odsetek, przyjmując, że odsetki przysługują powodom za okres od dnia następującego po 30, a nie po 7 dniach od doręczenia bankowi przedsądowego wezwania do zapłaty.

Kosztami procesu w całości został obciążony bank.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 345/22
Sędzia
Magdalena Krajewska
Bank
BNP Paribas Bank Polska (Dominet Bank)
Data wniesienia pozwu
24 maja 2022 r.
Data wyroku
22 listopada 2022 r.
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
265.135 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 345/22 - strona 1
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.