Adwokat Głogów // Sprawy spadkowe

Sprawa spadkowa? Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Odejście bliskiej osoby powoduje nie tylko ból i trudną do wypełnienia pustkę, ale i konieczność prawnego uregulowania powstałej w związku z tym sytuacji. Uporządkowanie spraw spadkowych może być czystą formalnością, niewymagającą nawet angażowania sądu. Z drugiej strony – zdarza się, że dopiero po kilku latach sporów sądowych sprawy spadkowe zostają definitywnie uregulowane.

Spornych kwestii związanych z dziedziczeniem może być naprawdę sporo i mogą się one pojawiać na różnych etapach regulowania spraw spadkowych – tj. zarówno na etapie stwierdzenie nabycia spadku, jak i na etapie działu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to pierwszy etap regulowania spraw spadkowych. Służy ustaleniu kto i w jakiej części dziedziczy po spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić albo na mocy postanowienia sądu albo też – jeśli są spełnione ku temu przesłanki – u notariusza.

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza jest rozwiązaniem zdecydowanie szybszym. Wymaga jednak obecności u notariusza wszystkich osób z kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Ponadto w ten sposób potwierdzenia praw do spadku możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy nie ma sporów co do tego, kto jest spadkobiercą. Notariusz najpierw w obecności wszystkich wskazanych osób spisuje protokół dziedziczenia, a następnie – sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którego treści wskazuje kto dziedziczy po danym spadkodawcy i w jakiej części.

Jeśli istnieje spór między spadkobiercami co do tego, kto powinien dziedziczyć, jedyną możliwością stwierdzenia praw do spadku jest postępowanie sądowe. Spory w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku najczęściej dotyczy ważności testamentu, w szczególności tego, czy spadkodawca sporządzając testament był w stanie świadomie powziąć decyzję i wyrazić swoją wolę. Na tej podstawie kwestionowane bywają nawet testamenty notarialne. W przypadku innych rodzajów testamentu (własnoręcznego, ustnego) oprócz stanu świadomości spadkodawcy kwestionowane bywają także inne okoliczności, jak np. to, czy testament rzeczywiście został sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę, czy istniała obawa rychłej śmierci w przypadku testamentu ustnego, czy spadkodawca miał rzeczywiście wolę sporządzenia testamentu, jaka była jego treść, itd.

Sprawy, w których kwestionowana jest ważność testamentu bywają długotrwałe i skomplikowane pod względem dowodowym. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy wydanie rozstrzygnięcia wymaga wiadomości specjalnych i w związku z tym zasięgnięcia opinii biegłego (np. z zakresu psychiatrii – w celu oceny stanu psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzenia testamentu, z zakresu innych dziedzin medycyny – gdy występuje konieczność ustalenia, czy stan zdrowia spadkodawcy uzasadniał obawę rychłej śmierci przy testamencie ustnym, z zakresu badań pisma ręcznego – gdy podnoszony jest zarzut sfałszowania testamentu ręcznego, itd.). W tego typu sprawach uzasadnione jest korzystanie z pomocy prawnej adwokata mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych.

Bez względu na to, czy stwierdzenie nabycia spadku nastąpi przez złożenie oświadczeń u notariusza i sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, czy też przez wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd, omawiany etap regulowania spraw spadkowych kończy się stwierdzeniem kto i w jakiej części dziedziczy. Na tym etapie nie bada się jeszcze jakie konkretne przedmioty wchodzą w skład spadku, komu mają przypaść i w jaki sposób spadkobiercy mają się między sobą rozliczyć. Wszystkie te kwestie regulowane są dopiero w kolejnym etapie, którym jest dział spadku.

Dział spadku

Dział spadku to postępowanie, którego celem jest ustalenie jakie przedmioty i prawa wchodzą w skład spadku oraz dokonanie podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.

Zabezpieczenie spadku

Gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie, możliwe jest zainicjowanie postępowania mającego na celu zabezpieczenie spadku.

Zachowek

Prowadzę sprawy o zachowek, czyli o zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz najbliższych członków rodziny, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a którzy zostali pominięci przez spadkodawcę.

Regulowanie sytuacji prawnej na wypadek śmierci

Doradzam w zakresie sporządzania testamentów i regulowania sytuacji prawnej na wypadek śmierci.

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie spadkowej?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe