Adwokat Głogów // Sprawa karna

Sprawa karna? Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Adwokat sprawy karne. Te trzy słowa stanowią najkrótszą definicja tego, czym w dużej mierze się zajmuję. Obrona podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego to główny przedmiot mojej działalności zawodowej. Odbiorcami świadczonych przeze mnie usług z zakresu prawa karnego są przede wszystkim osoby poszukujące adwokata do sprawy karnej z Zagłębia Miedziowego (Głogów, Lubin, Legnica).

Sprawy karne to dość specyficzny rodzaj spraw. Najlepszy adwokat do sprawy karnej to taki, który ma nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także odpowiednie cechy osobowości. Obrona w sprawach karnych wymaga pewności siebie, odwagi i bezkompromisowego podejścia. Sprawy karne to nie tylko bowiem merytoryczne wymiany argumentów na sali rozpraw – to często również słowne „przepychanki” na komisariatach, walka o możliwość kontaktu z zatrzymanym klientem i respektowanie jego praw na każdym etapie postępowania karnego.

Skuteczna obrona w sprawach karnych wymaga jeszcze jednego – doświadczenia w tego typu sprawach. Bez tego nawet najdoskonalsza znajomość przepisów na niewiele się zda.

Sprawy karne, w których pełniłem funkcję obrońcy podejrzanego lub pokrzywdzonego, liczbę obecnie już w setkach. Różne było to sprawy – od błahych występków, do najpoważniejszych zbrodni, nie wyłączając zbrodni zabójstwa. Broniłem w sprawach, w których wartość szkody była na granicy między wykroczeniem i przestępstwem oraz w sprawach, w których na oskarżonych ciążyły zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzeń szacowanych na kilkadziesiąt milionów złotych. Doświadczenia wyniesionego z każdej z tych spraw nie da się przecenić.

Na jakich etapach sprawy karnej mogę Ci pomóc?

Przed wszczęciem postępowania przygotowawczego

Przestępstwo nie zawsze jest oczywiste. Doradzając w sprawach z zakresu prawa karnego pomagam m.in. dokonać oceny ryzyka związanego z określoną działalnością w kontekście odpowiedzialności karnej, a także dokonanych już działań pod kątem realizacji znamion czynów zabronionych. W przypadku, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, doradzam możliwe, zgodne z przepisami prawa rozwiązania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej lub przynajmniej jej złagodzenie.

Zatrzymanie przez policję

Pierwsze godziny po zatrzymaniu przez policję są często decydujące dla całego procesu karnego. W wielu wypadkach osoba zatrzymana jest zaskoczona zatrzymaniem i zdarzeniami, które następują bezpośrednio po nim. Nierzadko zdarza się, że taka osoba chcąc poprawić swoją sytuację składa oświadczenia, które tylko pogarszają jej sytuację.

Ustanowienie możliwie jak najszybciej obrońcy dla osoby zatrzymanej stanowi dla niej nieodzowną pomoc. Zapobiega podejmowaniu przez taką osobę nierozważnych decyzji, których skutki są później trudne, a czasami niemożliwe do odwrócenia. Pomoc obrońcy na tym etapie stanowi również ważne wsparcie psychiczne dla zatrzymanego, który ma dzięki temu świadomość, że w tej niewątpliwie trudnej dla siebie sytuacji nie jest pozostawiony sam sobie.

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale obrońcę dla osoby zatrzymanej może ustanowić dowolna osoba. Nie musi to być członek rodziny. Może to być de facto każdy, kto ma wiedzę o zatrzymaniu. Oczywiście zatrzymany musi później potwierdzić, że chce, aby adwokat ustanowiony przez osobę trzecią był jego obrońcą w sprawie.

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego

Dużym błędem jest to, że wiele osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, ustanawia obrońcę dopiero na etapie postępowania sądowego. Tymczasem to właśnie czynności dokonywane na etapie postępowania przygotowawczego (czyli śledztwa lub dochodzenia) nierzadko mają decydujący wpływ na końcowy rezultat sprawy.

Przede wszystkim podejrzany już w postępowaniu przygotowawczym musi podejmować istotne decyzje wpływające na dalszy tok procesu karnego. Jedną z takich decyzję jest to, czy składać na tym etapie postępowania wyjaśnienia, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Obecność obrońcy w sprawie karnej już na etapie postępowania przygotowawczego ułatwia podejrzanemu podejmowanie ważnych w sprawie decyzji. Stanowi również gwarancję tego, że czynności z udziałem podejrzanego będę odbywały się zgodnie z procedurą, w szczególności – że nie będzie na podejrzanym wywierana jakakolwiek presja ze strony organów ścigania.

Ważną kwestią jest również to, że większość materiału dowodowego w sprawie gromadzona jest właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. W zasadzie wszyscy świadkowie, zanim będą przesłuchani przed sądem w postępowaniu głównym, są najpierw przesłuchiwani w postępowaniu przygotowawczym, najczęściej przez policję. Udział obrońcy w przesłuchaniu świadka na etapie postępowania przygotowawczego to gwarancja, że w protokole przesłuchania znajdzie się to, co faktycznie świadek powiedział, a nie to, co przesłuchujący chciał, by się w nim znalazło.

Postępowanie przed sądem

Postę­po­wa­nie przed sądem jest zasad­ni­czym eta­pem postę­po­wa­nia karnego.

Opra­co­wa­nie tak­tyki obrony, podej­mo­wa­nie decy­zji co do wnio­sków dowo­do­wych, kon­tro­lo­wa­nie opi­nii biegłych, aktywne uczest­nic­two w prze­słu­cha­niach świad­ków czy bie­żące reago­wa­nie na decy­zje pro­ce­sowe sądu – to tylko nie­które z czyn­no­ści podej­mo­wa­nych przez obrońcę na tym eta­pie postę­po­wa­nia, gwa­ran­tu­jących oskar­żo­nemu rze­czy­wi­stą reali­za­cję przy­słu­gu­ją­cego mu prawa do obrony.

Postępowanie wykonawcze

Pomoc prawna na eta­pie postę­po­wa­nia wyko­naw­czego obej­muje w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza­nie zaża­leń na posta­no­wie­nia o zarzą­dze­niu wyko­na­nia kary, wnio­sków o odro­cze­nie wyko­na­nia kary, o wyda­nie wyroku łącz­nego, o wyra­że­nie zgody na odby­wa­nie kary w sys­te­mie dozoru elek­tro­nicz­nego a także wnio­sków o prze­rwę w wyko­na­niu kary oraz o warun­kowe zwol­nie­nie z odby­cia reszty kary.

W sprawach o jakie przestępstwa mogę Ci pomóc?

Przestępstwa związane z ruchem pojazdów

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków,
 • wypadki drogowe

Przestępstwa narkotykowe

 • posiadanie narkotyków,
 • wytwarzania i przetwarzanie narkotyków,
 • wprowadzanie narkotyków do obrotu,
 • uczestnictwo w obrocie narkotykami, w tym również w ramach zorganizowanej grupy przestępczej

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • kradzież,
 • przywłaszczenie,
 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież rozbójnicza,
 • rozbój,
 • paserstwo,
 • zniszczenie mienia,
 • oszustwo,
 • oszustwo ubezpieczeniowe

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

 • bójka,
 • pobicie,
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • zabójstwo

Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności osobistej

 • zniesławienie,
 • znieważenie,
 • naruszenie nietykalności cielesnej

Przestępstwa przeciwko wolności

 • pozbawienie wolności,
 • groźby karalne,
 • stalking,
 • utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody,
 • naruszenie miru domowego

Przestępstwa przeciwko rodzinie

 • znęcanie się,
 • uchylanie się od obowiązku alimentacji,

Przestępstwa gospodarcze i skarbowe

 • nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
 • oszustwo finansowe,
 • przestępstwa określone w kodeksie karnym i skarbowym

Chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawie karnej?
Umów się na spotkanie w kancelarii lub skontaktuj się ze mną mailowo.

Zobacz dane kontaktowe