Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia to niekiedy jedyny sposób na to, by sprawiedliwości stało się zadość. Większość przestępstw ściganych jest z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że postępowanie prowadzą organy ścigania, czyli policja lub prokuratura. Akt oskarżenia w takich sprawach również wnosi prokurator (ewentualnie: zatwierdza sporządzony przez policję). Są jednak przestępstwa, co do których policja i prokuratura zasadniczo nie prowadzą postępowań. Chodzi […]

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – co to jest?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest jednym z ustawowych ustrojów majątkowych. Z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju typowej rozdzielności majątkowej. Z drugiej jednak strony – daje ochronę małżonkowi, który poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. Na czym polega ten ustrój? Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków najkrócej można scharakteryzować tak: dopóki trwa małżeństwo – obowiązuje rozdzielność majątkowa. Każdy […]

Kto dziedziczy gdy nie ma testamentu?

Gdy spadkodawca pozostawi testament, sytuacja jest na ogół prosta – spadek dziedziczy osoba lub osoby wskazane w testamencie. Kto dziedziczy jednak w sytuacji, gdy testamentu nie ma? W takiej wypadku decyduje o tym ustawa, przewidując określoną kolejność, w której do dziedziczenia dochodzą poszczególne osoby. Dzieci i małżonek W pierwszej kolejności dziedziczą po spadkodawcy jego dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. […]

Nierówny podział majątku – czy jest możliwy?

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co jednak, jeśli jeden z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego w znacznie większym stopniu? Czy możliwy jest nierówny podział majątku? Równe udziały Z mocy prawa oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Zasada ta może zostać zmodyfikowana przez małżonków w intercyzie. Jeżeli […]

Jazda po alkoholu – co za to grozi?

W zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, jazda po alkoholu może wypełniać znamiona przestępstwa, wykroczenia albo też stanowić czyn, który nie jest zagrożony żadną karą. Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 – „stan nietrzeźwości”) – popełniasz przestępstwo. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi […]

Zgoda drugiego małżonka na rozwód – czy jest potrzebna?

Gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy, zgoda drugiego małżonka na rozwód zasadniczo nie jest potrzebna. Brak takiej zgody co do zasady nie powoduje, że sąd nie może orzec rozwodu. Oczywiście jeśli spełnione są przesłanki do orzeczenia rozwodu. W szczególności: jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron. Kiedy rozkład pożycia jest zupełny, a kiedy trwały, opisałem w artykułach: “Zupełny rozkład pożycia” […]

“Trwały rozkład pożycia” – kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Nie wystarczy zatem że sąd stwierdzi, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia. Dodatkowo musi on być trwały. Inaczej sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód. Ile czasu musi upłynąć, by rozkład pożycia był trwały? Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa wprost ile czasu musi upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia małżonków, […]

“Zupełny rozkład pożycia” – na czym polega?

Zupełny rozkład pożycia jest jedną z przesłanek rozwodu. Sąd musi stwierdzić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, by mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Kiedy można uznać, że nastąpił zupełny rozkład pożycia? Rozkład pożycia jest zupełny, gdy ustały wszystkie łączące małżonków więzi. Ustać muszą więzi: uczuciowa (duchowa), fizyczna oraz gospodarcza. Ustanie więzi uczuciowej Więź duchowa to mówiąc najkrócej wzajemna […]

Alimenty od byłego małżonka – kiedy przysługują?

Alimenty od byłego małżonka sąd może zasądzić w wyroku rozwodowym. Ewentualnie, mogą one zostać zasądzone także w odrębnym postępowaniu, już po rozwodzie.  To czy i w jakim zakresie przysługują alimenty od byłego małżonka w dużej mierze zależy od tego, czy sąd orzekał o winie za rozkład pożycia. Jeśli sąd orzekał o winie – istotne jest to z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Alimenty […]

Niedostatek – kiedy mamy z nim do czynienia?

Niedostatek a alimenty Niedostatek to pojęcie, do którego wprost odwołują się przepisy dotyczące alimentów. Prawo do alimentów zależy często właśnie od tego, czy określona osoba znajduje się w niedostatku, czy też nie. Kiedy stwierdzenie, czy dana osoba znajduje się w niedostatku, ma znaczenie? Między innymi przy alimentach od byłego małżonka (jeśli nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia). […]