Adwokat Głogów / Rozwód

Rozwód.

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych.

Rozwód · w czym mogę Ci pomóc?

Bartosz Pręda - zdjęcie profilowe

Rozwód jest dużym problemem nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale również na płaszczyźnie prawnej. Zwłaszcza, jeśli są małoletnie dzieci i gdy w związku z rozwodem istnieją spory na tym tle. Mogą one dotyczyć sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów drugiego rodzica z dziećmi czy alimentów. Do tego dochodzą również kwestie majątkowe: wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, wspólne zobowiązania. Wszystko to wymaga prawnego uregulowania.

Prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale i ogromnej empatii. Trudno prowadzić tego typu sprawę nie posiadając umiejętności wsłuchania się w problem klienta i pełnego zrozumienia jego sytuacji. Przy prowadzeniu spraw rozwodowych przydaje się również umiejętność wyciszenia negatywnych emocji. Często bowiem towarzyszą one tego rodzaju sprawom i na ogół nie pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Mając tę świadomość, zdaję sobie sprawę z tego, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się prowadzenie sprawy o rozwód. Dlatego też w każdej sprawie rozwodowej staram się nie tylko zapewnić klientowi w możliwie najwyższym stopniu poczucie bezpieczeństwa prawnego. Staram się również sprawić, by mój klient poczuł się otoczony opieką. W konsekwencji natomiast – by odzyskał kontrolę nad stresującą sytuacją spowodowaną rozwodem.

Rozwód · częste pytania

Sąd może orzec rozwód wyłącznie wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy ustały wszystkie łączące małżonków więzi. Ustać muszą zatem więzi:

 • uczuciowa (duchowa),
 • fizyczna oraz
 • gospodarcza.

Przyjmuje się, że rozkład pożycia jest trwały wtedy, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości powrót do wspólnego pożycia małżonków.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zobacz:

W wyroku orzekającym rozwód sąd kompleksowo reguluję sytuację prawną małżonków. W związku z tym:

 • sąd rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (chyba, że małżonkowie złożą zgodny wniosek, by nie orzekać o winie);
 • sąd wydaje rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;
 • sąd może uregulować kontakty z dzieckiem;
 • w wyroku rozwodowym ustalona zostaje wysokość alimentów na dzieci;
 • jeśli małżonkowie razem zamieszkują – sąd może rozstrzygnąć o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania;
 • na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać także podziału majątku, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy, zgoda drugiego małżonka na rozwód zasadniczo nie jest potrzebna. Mimo braku takiej zgody sąd – co do zasady – może orzec rozwód.

Jest jednak jeden przypadek, gdy zgoda na rozwód drugiego małżonka jest konieczna. Chodzi o sytuację, w której z żądaniem rozwodu występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Bez zgody drugiego małżonka sąd nie może w takim przypadku orzec rozwodu, chyba że uzna, iż odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Szczegółowo kwestia ta omówiona została w artykule: Zgoda drugiego małżonka na rozwód – czy jest potrzebna?

Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.

W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Każda sprawa rozwodowa jest inna i ustalenie czy małżonkowi można przypisać winę rozkładu pożycia wymaga uwzględnienia realiów tej konkretnej sprawy. Można jednak wyróżnić kilka grup okoliczności, które w praktyce najczęściej uzasadniają winę rozkładu pożycia:

 • zdrada małżeńska,
 • nielojalność,
 • opuszczenie małżonka,
 • przemoc (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna),
 • nieprzyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny.

W sytuacji, gdy strony mają małoletnie dzieci, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Zasadą jest, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Jeżeli małżonkowie nie osiągną porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Rozważasz powierzenie mi swojej sprawy rozwodowej?

Sprawdź wolne terminy i umów się na konsultację.